ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

20 มีนาคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร และนางสาวกัญญาพัชร มีรอด
ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลอ้อยก้อนและน้ำตาลอ้อยแบบเกล็ด” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร