ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

16 มีนาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สีพลไกร
ชื่อผลงาน “ฟิล์มเปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงเพื่อแจ้งเตือนความร้อนบนอุปกรณ์ อิเลคโทรนิค หรือเครื่องจักร” ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์