ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

13 มีนาคม 66
ผลงานของ ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ, ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
ชื่อผลงาน "แพลตฟอร์ม ThaiWelltopia ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา