ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

09 มีนาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ยับสันเทียะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญรัตน์ ชูศิลป์
ชื่อผลงาน "ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยโรคปอด และ โควิด-19" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา