ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

09 ธันวาคม 65
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล และนางสาวดล
ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตโพลิโคซานอลบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคไดเมทิลอีเทอร์เหลวภายใต้สภาวะกึ่งวิกฤติ” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร