ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

06 มีนาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์ และนางสาวณัฐวดี มีมา
ชื่อผลงาน "แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้การดำรงชีวิตของพืชด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา