ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

02 มีนาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์ และนางสาวกัญญาวีร์ จิตรชนะ
ชื่อผลงาน "แอปพลิเคชันนเพื่อการเรียนรู้ความเป็นมาของศัสตราวุธของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา