ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

27 กุมภาพันธ์ 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ชื่อผลงาน "ไก่ดำตุ๋นยาจีน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา