ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

23 กุมภาพันธ์ 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ, นาย ศักดิ์สิทธิ์ เรื่อนแก้ว, นางสาว สุจิตราภรณ์ ยาวิชัย, นางสาว สุวรรณี อุไร
ชื่อผลงาน ละครวิทยุเรื่อง "รักเล่ห์แค้น" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา