ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

20 กุมภาพันธ์ 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นายกิตติพัฒน์ สุขเรือง นายคมกริช เหล่าเขตกิต และนางสาวสุพัฒตรา เหล่าหลาย
ชื่อผลงาน ละครวิทยุเรื่อง "เพื่อนบ้านจอมฉวยโอกาส" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา