ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

16 กุมภาพันธ์ 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นางสาวธนัชภรณ์ บุญญมัติ และนางสาวกัญญารัตน์ เมืองงาม
ชื่อผลงาน ละครวิทยุเรื่อง "เพื่อนร่วมห้องคนใหม่" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา