ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

09 กุมภาพันธ์ 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นางสาวจุฑารัตน์ ยังเจริญ นางสาวบุณยานุช มูลเมือง และนางสาวพิชชา ปั้นโฉม
ชื่อผลงาน ละครวิทยุเรื่อง "คุณบอสที่รัก" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา