ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

06 กุมภาพันธ์ 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชันคัดกรองโรคจากการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ Blockchain” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา