ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

06 ธันวาคม 65
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ และนางสาวธินิกานต์ ทองคำ
ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการสร้างขอบเขตทดสอบบนแผ่นอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษด้วยขี้ผึ้งธรรมชาติ” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร