ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

30 มกราคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นายรัชชานนท์ คงเนตร นางสาวดลจิต เกิดผล และนางสาวโยษิตา มกรเสน
ชื่อผลงาน ละครวิทยุเรื่อง "Coffee a(e)nd Luv" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา