ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

23 มกราคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เลิศสินไทย
ชื่อผลงาน “เบาะลดการนั่งนิ่งนาน” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร