ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

19 มกราคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นายณัฐภูมิ นาคทรัพย์ นายธนอัฒฑ์ ประสิทธิกานนท์ และนายบุญธวัช ศรีพลอย
ชื่อผลงาน ละครวิทยุเรื่อง "เลือดหยดสุดท้าย" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา