ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เทคนิคการร่างคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

23 พฤษภาคม 67
✨ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ✨
ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เทคนิคการร่างคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

โดย วิทยากร นางสาวกัญญารัตน์ ประทุมศิริ
หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
⏰ เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.clinic.nu.ac.th/activity/detail/198459185a534c0db761efb039a4051a

กำหนดการ เอกสารกำหนดการ