ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วม Workshop & Share NU Club Spin – Off

21 พฤษภาคม 67
✨ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ✨
ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วม Workshop & Share NU Club Spin – Off

*Readiness Level : การประเมินความพร้อมของผลงานวิจัยนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยนเรศวร
** Talk & Discuss : การตั้งบริษัทร่วมทุนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

✨โดย ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567
⏰ เวลา 11.30 - 13.00 น.

ณ ห้อง Gearlaxy Space หน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม (USIS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DeU8c6tQGemvAtGY8