ประชุมหารือ เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่
การขอความเป็นเจ้าของและจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

05 เมษายน 67
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมนเรศวร 101 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

✨กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ✨

โดย ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประชุมหารือ เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่ การขอความเป็นเจ้าของและ จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ อาจารย์ และนักวิจัยผ่านระบบ invention disclosure form

เพื่อสร้างความเข้าใจในการรายงานข้อค้นพบใหม่ และการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
../../uploads/images/2024046614e9d9562ee.jpg
../../uploads/images/2024046614e9dd2c2d2.jpg
../../uploads/images/2024046614e9e10674d.jpg