ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

05 มีนาคม 67
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ชื่อผลงาน "ภาชนะบรรจุของเหลวสำหรับหยอดจมูก" ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์