ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

29 กุมภาพันธ์ 67
ผลงานของ รองศาสตราจารย์สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
ชื่อผลงาน "แปรงล้างเปลือกไข่แบบขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร