ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

27 กุมภาพันธ์ 67
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล จิตรากร
ชื่อผลงาน "กรรมวิธีการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอบแห้งจากข้าวสายพันธุ์ SRN07026-6-1-5-CPA-1-31" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร