ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

22 กุมภาพันธ์ 67
ผลงานของ รองศาสตราจารย์สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
ชื่อผลงาน "ชุดทดลองการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายปิดสำหรับผู้พิการทางสายตา" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร