ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

20 กุมภาพันธ์ 67
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา แก้วพูลสุข
ชื่อผลงาน "ชุดปฏิบัติการทดลองกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันโดยอาศัยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร