ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

13 กุมภาพันธ์ 67
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
ชื่อผลงาน “เสียงของโรค” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา