ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

08 กุมภาพันธ์ 67
ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ชื่อผลงาน “กล่องมหัศจรรย์กับแก็งค์ป้าจอย” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา