ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

06 กุมภาพันธ์ 67
ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ชื่อผลงาน “เงินหนึ่งพันเอาไปทำอะไรได้บ้าง? A thoundsand of heart” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา