ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

01 กุมภาพันธ์ 67
ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ชื่อผลงาน "สื่อเชิงเนื้อหาการสร้างความรู้ด้านสุขภาพร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา