ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

12 มกราคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โลพิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไคล วิโทตัส โลพิน
ชื่อผลงาน “วงจรอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าของก๊าซเซ็นเซอร์ที่มีการปรับช่วงกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติและเพิ่มความไวในการอ่าน” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร