ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

30 มกราคม 67
ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ชื่อผลงาน “OSM Brand Sticker Line” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา