ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

23 มกราคม 67
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน สุวรรณคีรี , นายกิตติศักดิ์ คัมภีระ และ นางสาวอัจฉรนันท์ ปานณรงค์
ชื่อผลงาน “บทวิดีทัศน์ เรื่อง การให้ความรู้ก่อนผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเท่าเทียม” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา