ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

04 มกราคม 67
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ อัมโร
ชื่อผลงาน “An Arrangement of Guitar Quartet: She'll Be Coming Round the Mountain” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา