ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

09 มกราคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน แสงอินทร์ และนางสาวสุดารัตน์ เกษมชลธาร
ชื่อผลงาน “ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลีบดอกกล้วยไม้ไอยเรศ” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร