ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

21 ธันวาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก
ชื่อผลงาน “การจำลองสร้างสิ่งแปลกปลอมโลหะบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา