ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

19 ธันวาคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ชื่อผลงาน "ชิ้นส่วนต่ออุปกรณ์บรรจุของเหลวสำหรับหยอดจมูก" ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์