ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

14 ธันวาคม 66
ผลงานของ คุณอนงค์ วงศ์สุวรรณ์
ชื่อผลงาน "ลวดลายผ้า" ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์