ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

23 พฤศจิกายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชากร ศรีสาคร
ชื่อผลงาน “ทำนองเดี่ยวซออู้ เพลงกล่อมนารี สามชั้น” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา