ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

28 พฤศจิกายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
ชื่อผลงาน “โปรแกรม CMapper : CRISPR Spacer/Repeat Sequence Analyzer” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา