ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

30 พฤศจิกายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล และ นายภาณุพงศ์ ช้างต่อ
ชื่อผลงาน "วิธีการสกัดดีเอ็นเอสัตว์ปีกและการตรวจสอบเพศจากจุดเลือดที่ซับด้วยกระดาษกรองผ่านการให้ความร้อน" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร