ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

06 มกราคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ และนายปัณณปภณ ใจฉกรรจ์
ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากรำข้าวหอมมะลิ” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร