โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ⚖️“ความเข้าใจระบบ Invention Disclosure การเสนอแผนกลไกการใช้ประโยชน์ ภายใต้ พ.ร.บ.TRIUP Act”

21 พฤศจิกายน 66


กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

"TRIUP Act กับการใช้ประโยชน์ต้องทำอย่างไร❓"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

⚖️“ความเข้าใจระบบ Invention Disclosure การเสนอแผนกลไกการใช้ประโยชน์ ภายใต้ พ.ร.บ.TRIUP Act”???? สำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก . .

⏰ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 - 15:30 น.

Onsite ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Citcoms) หรือ ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ ZOOM Meeting

https://nu-ac-th.zoom.us/j/93961294921 . .

เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ตาม TRIUP Act

1) การแจ้งรายงานข้อค้นพบใหม่

2) ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการแจ้งข้อค้นพบ และขอความเป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

3) แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ Invention Disclusure ของมหาวิทยาลัย .

ด่วน!! รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6hfP5sRn7w4huFsu9

หมายเหตุ:

- ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแบบ Online ผู้จัดจะส่ง link zoom การอบรมให้ท่านภายหลังทางอีเมล

- มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: chanatipke@nu.ac.th