ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

09 พฤศจิกายน 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ชื่อผลงาน “สารคดีกว่าจะมาเป็น UAV” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา