ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

07 พฤศจิกายน 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ชื่อผลงาน “แนวคิดเริ่มต้น 5 แบบในการออกแบบ UAV” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา