ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

02 พฤศจิกายน 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อ่ำทอง
ชื่อผลงาน “โปรแกรมคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงในนาโนไวร์ทรงกระบอกที่มีแกนร่วม” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา