ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

31 ตุลาคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อ่ำทอง
ชื่อผลงาน “โปรแกรมคำนวณระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในควอนตัมดอททรงพีระมิด” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา