ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

26 ตุลาคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อ่ำทอง
ชื่อผลงาน “โปรแกรมคำนวณโอกาสการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนจากการดูดกลืนแสงในโครงสร้างนาโนผิวโค้งแบบวงก้นหอย” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา