ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

24 ตุลาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช จินดารักษ์, ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน, ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล และ นางสาวหฤทัย บงแก้ว
ชื่อผลงาน "เครื่องอบแห้งระบบปิดพร้อมระบบควบคุมความชื้นสำหรับอบแห้งสมุนไพร" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร