ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

03 มกราคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล และนางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร
ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากเมล็ดดาวอินคา” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร