ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

01 ธันวาคม 65
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จันมา และรองศาสตราจารย์ ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
ชื่อผลงาน “ตุ๊กตา” ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์